Privacyverklaring

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies.

Ook worden in het dossier mogelijk gegevens opgenomen die voor je begeleiding noodzakelijk zijn die ik, uitsluitend na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts.

Ik neem jouw privacy heel serieus. Dit betekent onder meer dat ik: 

  • op een veilige en zorgvuldige manier omga met je persoonlijke en medische gegevens; 

  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;

  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie); 

  • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.


Marly Mertens
Hypnotherapie ‘t Gooi
 

Powered by CouchCMS